FAQ


Znalazłem błąd, co zrobić?

Jeś­li w sce­na­riu­szu lub w skryp­tach znaj­du­je się gdzieś błąd pro­szę o in­fo na fo­rum lub na pro­fi­lu na po­pu­lar­nym por­ta­lu spo­łecz­noś­cio­wym: fb.com/ro­le­ga­mes.tk.

Jest wersja offline?

Więk­szość dos­tęp­nych w ser­wi­sie gier to gry prze­nie­sio­ne z wers­ji książ­ko­wych dos­tęp­nych na stro­nie ma­ga­zy­nu Masz Wy­bór (http://masz-wy­bor.com.pl) i tam moż­na je, za dar­mo, pob­rać. In­ne, jak Desz­czo­we dziec­ko Piot­ra Ja­wo­ro­wi­cza, to gry ut­wo­rzo­ne w Text­Ga­mes­Ma­ker i moż­na z nich ko­rzys­tać przy po­mo­cy ww. prog­ra­mu.
   Jesz­cze in­ne, to pro­jek­ty, któ­re nie by­ły pub­li­ko­wa­ne nig­dzie in­dziej.
   Trwa­ją pra­ce nad ut­wo­rze­niem au­to­ma­tycz­ne­go eks­por­tu do pdf/epub. To jed­nak po­zos­ta­je w dal­szym pla­nie i jest już moż­li­we, cho­ciaż nie­pub­licz­nie.

Mogę stworzyć/dodać własny scenariusz?

Tak! W tym ce­lu wys­tar­czy wys­tar­czy swo­ją chęć zgło­sić, by dos­tać pra­wo edyc­ji/two­rze­nia sce­na­riu­szy.

Jak przygotować dane do importu?

Wie­lok­rot­nie wspo­mi­na­ne jest, że moż­na ut­wo­rzyć sce­na­riusz w for­ma­cie go­to­wym do wys­ła­nia na ser­wer.
     Jak wyg­lą­da skład­nia i co się z czym je przeds­ta­wio­ne jest w pli­ku inst­ruk­ta­żo­wym: Dos­tęp­nym tu­taj.

Jak mogę się odwdzięczyć za świetne chwile spędzone z książką?

Ja, ja­ko au­tor ser­wi­su, ucie­szę się z każ­de­go za­do­wo­lo­ne­go uczest­ni­ka.Spo­do­ba­ło się? To po­wiedz o tym in­nym, na­pisz sce­na­riusz lub wpro­wadź­ja­kiś, któ­re­go tu jesz­cze nie ma.Na praw­dzi­wą wdzięcz­ność zas­łu­gu­ją ci, któ­rzy two­rzą właś­ci­we gry pa­rag­ra­fo­we. Naj­łat­wiej bę­dzie za­cząć po­szu­ki­wa­nia od masz-wy­bor.com.pl lub fo­rum pa­rag­ra­fo­weg­ra­nie.

Cel serwisu

Za po­mo­cą ser­wi­su oso­by nie mo­gą­ce się spot­kać, łat­wo zag­ra­ją w GRĘ FA­BU­LAR­NĄ (Ser­wis nie da­je moż­li­woś­ci zna­le­zie­nia współg­ra­czy,) lub GRĘ PA­RAG­RA­FO­WĄ.

Jak grać w gry fabularne?

Mając kon­to w ser­wi­sie ro­le­ga­mes.tk, mo­żesz zag­rać ze swoi­mi zna­jo­my­mi w gry fa­bu­lar­ne.Aby to zro­bić wejdź w od­po­wied­nią zak­ład­kę me­nu (Gry fa­bu­lar­ne).W tym miejs­cu masz moż­li­wość ut­wo­rze­nia włas­ne­go po­ko­ju do rozg­ryw­ki. Two­rząc włas­ny po­kój op­rócz naz­wy mu­sisz po­dać has­ło, któ­re bę­dą mu­sia­ły po­dać wszyst­kie oso­by chcą­ce do­łą­czyć do two­jej rozg­ryw­ki.Sta­jesz się Mist­rzem Gry w po­ko­ju, któ­ry ut­wo­rzy­łeś.

Kontakt

Wszel­kie py­ta­nia pro­szę kie­ro­wać na ad­res email: pa­rag­ra­fow­ka na wp.pl.