Wytrop Agenta

Bodaj pierw­sza mo­ja pa­rag­ra­fów­ka, pró­ba moż­li­woś­ci prog­ra­mu "Text Ga­me Ma­ker". Mier­nej ja­koś­ci pseu­do­de­tek­ty­wis­tycz­na gra "przy­go­do­wa".
Jes­teś agen­tem Cent­ral­ne­go Biu­ra An­ty­ko­rup­cyj­ne­go i mu­sisz wyt­ro­pić agen­ta w te­le­wiz­ji TVM. Po­za tym, o ile pa­mię­tam, bez pod­teks­tów po­li­tycz­nych, za to spo­ro złoś­li­woś­ci wo­bec te­le­wiz­ji i pa­ru in­nych rze­czy. Dla wy­posz­czo­nych pa­rag­ra­fo­wi­czów.

Au­tor: szmer