Tajemnica Innsmouth

"Tajem­ni­ca Inns­mouth" luź­no na­wią­zu­ją­ca do „Wid­ma nad Inns­mouth” gra pa­rag­ra­fo­wa w któ­rej wcie­la­my się w pos­tać Jac­ka Wal­te­ra któ­ry sta­ra się roz­wik­łać ty­tu­ło­wą ta­jem­ni­cę. Gra opar­ta na twór­czoś­ci H. P. Lo­vec­raf­ta.

Au­to­rzy: KasK oraz Cthul­hu87