Tajemne Oblicze Świata

Zas­ta­na­wia­łeś się kie­dyś jak­by to by­ło, gdy­byś nag­le mógł poz­nać myś­li in­nych lu­dzi? Fas­cy­nu­ją­ce, niep­raw­daż? A mo­że nie do koń­ca? W koń­cu ta­ki dar… No właś­nie – to dar, czy przek­leńst­wo? Na te oraz wie­le in­nych py­tań od­po­wie­dzi dos­tar­cza Ta­jem­ne Ob­li­cze Świa­ta. Wciel się w pos­tać spie­szą­ce­go się do pra­cy męż­czyz­ny, któ­ry wbrew swej wo­li ob­da­ro­wa­ny zos­tał zdol­noś­cia­mi da­le­ko wy­bie­ga­ją­cy­mi po­za „rze­czy­wis­ty” świat.

Au­tor: Mi­ko­łaj Ko­łysz­ko