Roke

Pols­ka au­tors­ka gra pa­rag­ra­fo­wa z ga­tun­ku fan­ta­sy/ad­ven­tu­re na pods­ta­wie cyk­lu ksią­żek o "Zie­mio­mo­rzu” Ur­su­li le Guin. Skła­da się z 67 pa­rag­ra­fów.

Au­tor: Ju­liusz Ko­czas­ki