Roke – Misja Hawnor

"Wró­ci­łeś z ro­dzi­ną do do­mu. Resz­ta wa­kac­ji mia­ła up­ły­nąć w nud­na­wej at­mos­fe­rze ro­dzin­nych stron. Jed­nak pew­ne­go dnia, w no­cy, po­mię­dzy sen­ne ma­rze­nia wdarł ci się bar­dzo wy­raź­ny i konk­ret­ny ob­raz. Zo­ba­czy­łeś sa­lę mist­rzów w zam­ku Ro­ke. Us­ły­sza­łeś też głos Mist­rza Prze­mian mó­wią­cy "Przy­bądź do nas. Jes­teś nam pot­rzeb­ny". Nie­wie­le myś­ląc obu­dzi­łeś się. Za­ło­ży­łeś me­da­lion (dar od mist­rzów) i wy­po­wie­dzia­łeś sło­wo "ro­ke"."

Au­tor: Ju­liusz Ko­czas­ki