Przesyłka

Kolej­ny ty­tuł pier­wot­nie przez­na­czo­ny na akc­ję "mi­nia­tu­ra". Tym ra­zem tra­fia­my do świa­ta fan­ta­sy. Głów­ny bo­ha­ter, świe­żo upie­czo­ny po­szu­ki­wacz przy­gód, zos­ta­je wplą­ta­ny w pew­ną nie­bez­piecz­ną int­ry­gę. Miejs­cem rozg­ryw­ki jest mias­to Kar­ba­rok, po któ­rym mo­że­my swo­bod­nie się po­ru­szać, zag­łę­bia­jąc się w his­to­rii.Prze­sył­ka to krót­ka, przy­jem­na gra, dob­ra na chwi­lę re­lak­su. Jest to de­biut Mi­cha­ła "Pin­ke­la" Ślu­żyńs­kie­go.

Au­tor: Mi­chał Ślu­żyńs­ki