Prywatne Śledztwo

Anglia, la­to 1951 ro­ku. Mi­nę­ło już czte­ry la­ta od za­koń­cze­nia os­tat­nich dzia­łań na krwa­wym fron­cie Dru­giej Woj­ny Świa­to­wej. Eu­ro­pa z wol­na dźwi­ga się po nuk­lear­nym chao­sie pop­rze­dza­ją­cym os­ta­tecz­ny upa­dek III Rze­szy.
Na­zy­wasz się Char­les Ed­ward Ward i pra­cu­jesz w złow­ro­gim Ins­ty­tu­cie Po­rząd­ku Pub­licz­ne­go. Nies­te­ty, Two­je ży­cie oso­bis­te komp­li­ku­je się w wy­ni­ku wa­ka­cyj­ne­go ro­man­su. Pos­ta­na­wiasz roz­wią­zać ten prob­lem na włas­ną rę­kę. I to za wszel­ką ce­nę!

Au­tor: Be­nia­min Mu­szyńs­ki

Reviews:Rudolf Aligierski on Paragrafka.pl wrote:

(...)

Akcja osadzona jest w Anglii w roku 1951. Historia świata potoczyła się jednak nieco inaczej, niż znamy to z kart podręczników. ZSRR przeprowadziło inwazję na Europę, ostatecznie wchłaniając Hiszpanię i pozostawiając na arenie wydarzeń tylko dwóch znaczących zawodników – USA i Anglię, wraz z jej afrykańskimi koloniami. Dodatkowo mamy do czynienia z pewnego rodzaju dystopią, gdzie specjalne służby infiltrują społeczeństwo i pilnują, by obywatele prezentowali najwyższy stopień moralności. Mimo iż nie mamy bezpośredniej styczności z „wielkimi wydarzeniami”, nadają one pewien ton całemu dziełu i pozwalają lepiej wczuć się w tok myślowy głównego bohatera – a co za tym idzie – podejmować rozsądne decyzje. Tło historyczne wprowadzało mnie tutaj zawsze w lekkie zakłopotanie i miałem wrażenie zagubienia, lecz wydaje mi się, że dokładnie taki efekt chciał osiągnąć autor. O fabule samego dzieła nie można powiedzieć zbyt dużo bez zdradzania istotnych zwrotów akcji. Jako że to krótkie (zaledwie 48 paragrafów) dzieło ma naturę powieści detektywistycznej, ograniczę się jedynie do stwierdzeń, iż przedstawiona historia jest ciekawa, a zakończenie zaskakuje. Językowo stoi także na dość dobrym poziomie, choć wypatrzyłem pojedynczą literówkę. Znalazłem także inny błąd – w jednym z paragrafów numer odnośnika nie był podświetlony na niebiesko (nie funkcjonował jako link html), lecz szybkie spojrzenie na pasek adresu pozwoliło stwierdzić, że bardzo łatwo można samemu zmienić numerek strony w adresie, by przenieść się do odpowiedniej części gry.

(...)

Cała recenzja dostępna na stronie paragrafka.pl.