Patrol w Yorksze

Burz­li­we cza­sy nas­ta­ły w kró­lest­wie Yor­dee. Dok­ład­nie rok te­mu skoń­czy­ła się strasz­li­wa woj­na, któ­ra swym roz­ma­chem i bru­tal­noś­cią poch­ło­nę­ła set­ki ty­się­cy ist­nień. By­ła to woj­na w któ­rej udział bra­ły nie­mal wszyst­kie ra­sy. I tak da­lej... Ale jed­nak...

Jest to cie­ka­we roz­wi­nię­cie sche­ma­tycz­ne­go te­ma­tu wal­ki z si­ła­mi zła. Co bo­wiem dzie­je się z bo­ha­te­ra­mi po za­koń­cze­niu wiel­kich wo­jen? Lo­sem jed­ne­go z nich po­kie­ru­je­my właś­nie w tej grze, wcie­la­jąc się w pat­ro­lu­ją­ce­go uli­ce York­sze straż­ni­ka, by­łe­go zwia­dow­cy, uczest­ni­ka nie­daw­nych dzia­łań wo­jen­nych. Przyj­dzie nam się tu zmie­rzyć z wy­bo­ra­mi, któ­rych słusz­noś­ci do koń­ca nie mo­że­my być pew­ni. Kto te­raz jest „tym złym”?

Au­to­rzy: Cor­win i Kha­zis