Marsz Hańby

Rapo­nia, rok 1236.
Na­zy­wasz się Hi­deyos­hi Sa­to. Za­nim nie zmarł Twój pan, Is­hi­za­ki Tet­su­do, by­łeś sa­mu­ra­jem, mist­rzem mie­cza. Te­raz, poz­ba­wio­ny opie­kun­ka i men­to­ra, nie po­sia­da­jąc zie­mi ani pie­nię­dzy sta­łeś się ro­ni­nem. Trud­ni­łeś się wie­lo­ma za­ję­cia­mi, aż wresz­cie, ja­ko na­jem­ny żoł­nierz, wzią­łeś udział w ma­łej, są­siedz­kiej wo­jen­ce po­mię­dzy dwo­ma skłó­co­ny­mi ro­da­mi: To­za­wa i Iga­ras­hich. To właś­nie pod­czas te­go konf­lik­tu poz­na­łeś Aki­rę Iga­ras­hie­go, czło­wie­ka, któ­ry przeds­ta­wił Ci sza­lo­ny plan oba­le­nia ce­sa­rza Ta­ka­mu­ry. Plan, któ­ry roz­po­cząć miał się od lo­kal­nej bit­wy i któ­ry na zaw­sze miał od­mie­nić Two­je do­tych­cza­so­we ży­cie…

 Au­tor: Piotr Bą­kows­ki