Grapa

Bar­dzo zak­rę­co­na gra pa­rag­ra­fo­wa. Jeś­li ktoś lu­bi sur­rea­lis­tycz­ne kli­ma­ty to jest to przy­go­da dla nie­go. Gra osa­dzo­na w rea­liach fan­ta­sy, współ­czes­nych i kil­ku in­nych. Po­sia­da kil­ka za­koń­czeń, przy czym za każ­dym ra­zem gdy skoń­czysz uzys­ku­jesz in­ny po­ziom. W prak­ty­ce oz­na­cza to, że mo­żesz grać w nią kil­ka ra­zy, aż po­bi­jesz swój pop­rzed­ni re­kord.

Au­tor: Gru­pa dYSK­RA­FI­CY
War­sza­wa 1996

Genres:
Tags: