Gothic – Polowanie na Smoki

Przed to­bą krót­ka pa­rag­ra­fów­ka-mi­nia­tur­ka, rozg­ry­wa­ją­ca się w świe­cie Two­jej ulu­bio­nej gry. Ja­ko Pa­la­dyn, Łow­ca Smo­ków, lub Mag Og­nia, od­szu­kaj be­zi­mien­ne­go bo­ha­te­ra. Do­łącz do nie­go, lub walcz z nim, aby skarb smo­ka wpadł w Two­je rę­ce.

Au­tor: Prze­mys­ław Po­cie­cha