Kręte Drogi

Jes­teś jed­nym z mist­rzów Za­ko­nu Ob­roń­ców Świat­łoś­ci, któ­ry zrze­sza kap­ła­nów i wo­jow­ni­ków, któ­rych za­da­niem jest ob­ro­na nie­win­nych przed si­ła­mi Mro­ku. Zwia­dow­cy do­no­szą, że we wschod­nich pro­winc­jach Im­pe­rium po­ja­wi­ło się zag­ro­że­nie ze stro­ny sług Ciem­noś­ci. Miesz­kań­cy mó­wią, że os­tat­ni­mi cza­sy co­raz częś­ciej no­ca­mi sły­chać nie­po­ko­ją­ce odg­ło­sy po­ry­ki­wań, wrzas­ków i zło­wiesz­czych śmie­chów, a ci, któ­rzy za­pusz­cza­ją się, aby spraw­dzić ich źród­ło, nig­dy nie wra­ca­ją. Co gor­sza, co­raz częś­ciej zda­rza­ją się też na­paś­ci na odo­sob­nio­ne far­my. Ka­pi­tu­ła Za­ko­nu za­de­cy­do­wa­ła, że na­le­ży coś z tym zro­bić. Wys­ła­ła nie­wiel­ki od­dział pa­la­dy­nów i żoł­nie­rzy, pod twoim do­wództ­wem, na­ka­zu­jąc spraw­dze­nie tych pog­ło­sek — a je­że­li się pot­wier­dzą — usu­nię­cie zag­ro­że­nia.

Autor: Gedeon (Adeptus)