Duch

Duch to gra pa­rag­ra­fo­wa osa­dzo­na w świe­cie War­ham­mer : Fan­ta­sy Ro­le Play, w któ­rej to wcie­lasz się w jed­ną z po­niż­szych pro­fes­ji za­wo­do­wych : Łow­cy na­gród lub Na­jem­ni­ka. Za­sa­dy gry są bar­dzo pro­ste. Za­czy­nasz grę od pa­rag­ra­fu nr 1. Na koń­cu każd­e­go z pa­rag­ra­fów znaj­dziesz od­noś­ni­ki in­for­mu­ją­ce Cię o możl­iwo­ściach wyj­ścia z sy­tu­ac­ji w ja­kiej się znaj­dziesz. Po wy­bo­rze od­po­wied­nie­go wyj­ścia z sy­tu­ac­ji prze­cho­dzisz do od­po­wied­nie­go pa­rag­ra­fu z któ­re­go nie mo­żesz się wra­cać. Mo­żesz iść tyl­ko dro­gą wy­zna­czo­ną przez każ­dy pa­rag­raf. W prze­ciw­nym ra­zie gra nie ma sen­su i nie po­wi­nie­neś jej za­czy­nać. To ty­le dro­gą wstę­pu.

Au­tor: Ga­Cek