Drzwi

Ta pa­rag­ra­fów­ka jest grą lo­gicz­ną. Ce­lem jest po pros­tu przejś­cie z punk­tu A do punk­tu B. Oczy­wiś­cie wpro­wa­dzi­łem pa­rę rze­czy, któ­re ma­ją na ce­lu uczy­nie­nie tej gry od­ro­bi­nę ory­gi­nal­ną. Czy mi się uda­ło? Sprawdź­cie sa­mi.

Au­tor: Mar­cin Kraw­czak

 

Genres: