Dreszcz

Hej Śmiał­ku, to o To­bie mó­wią, że w Twoich ży­łach za­miast krwi pły­nie lo­do­wa­ta wo­da, a Two­je mięś­nie są z najsz­la­chet­niej­szej sta­li? Jeś­li tak, spójrz w stro­nę za­cho­dzą­ce­go słoń­ca. Tam, na ru­bie­żach kró­lest­wa Al­man­ha­gor roz­po­czy­na­ją się niez­ba­da­ne Po­dzie­mia. Tyl­ko Ty mo­żesz wyd­rzeć ich wiel­ką ta­jem­ni­cę.
Ru­szaj!

Au­tor: Ja­cek Cie­siels­ki