Dinara – Prastare Szczyty

Nie­pod­leg­łe Państ­wo Chor­wac­kie, 19 lis­to­pa­da 1944.
Na­zy­wasz się Dy­mitr Iwa­no­wicz Gaw­ry­łow i jes­teś ofi­ce­rem kontr­wy­wia­du NKWD. Jed­nak od lat słu­żysz swo­jej oj­czyź­nie pod in­nym naz­wis­kiem, ja­ko szpieg w sze­re­gach SS. Tam zna­ny jes­teś ja­ko Jo­han Ka­ren­berg.
Swo­ją przyk­ład­ną, nie­na­gan­ną służ­bą zdo­by­łeś zau­fa­nie sa­me­go Alf­re­da Ro­sen­ber­ga, Mi­nist­ra Rze­szy do spraw oku­po­wa­nych Te­ry­to­riów Wschod­nich. Ten czło­wiek, któ­re­go idee leg­ły u pod­wa­lin sys­te­mu NSDAP, przy­wód­ca par­tii w cza­sach gdy Hit­ler osa­dzo­ny zos­tał w wię­zie­niu, jest sła­by. Poz­ba­wio­ny am­bic­ji i cha­rak­te­ru, ideal­ny do wy­ko­ny­wa­nia brud­nej ro­bo­ty, nie wy­róż­nia­ją­cy się ni­czym, prócz zaj­mo­wa­nej po­zyc­ji. Nic więc dziw­ne­go, że te­raz, u pro­gu rych­łej klęs­ki III Rze­szy, przed­sięw­ziął pew­ne kro­ki ma­ją­ce na ce­lu za­bez­pie­cze­nie by­tu swo­je­go i swo­jej ro­dzi­ny. Pot­rze­bo­wał za­tem ko­goś kom­pe­tent­ne­go do wy­ko­na­nia tej mis­ji. Zau­fał To­bie.

Au­tor: Be­nia­min Mu­szyńs­ki

Genres: