Deszczowe Dziecko

Cała krót­ka gra skła­da się ze 135 pa­rag­ra­fów, ale dos­tęp­ne są tyl­ko opc­je(od 1 do 4) wy­bo­ru dro­gi, spo­so­bu pos­tę­po­wa­nia. Ca­łość moż­na przejść na kil­ka spo­so­bów, jest też spo­ro "za­koń­czeń przed cza­sem" :)
Gra przy­go­to­wa­na w prog­ra­mie Text­Ga­mes­Ma­ker i prze­nie­sio­na w spo­sób pół­me­cha­nicz­ny.

 Za zgo­dą au­to­ra:
Piot­ra Ja­wo­ro­wi­cza