Czarodziej

Jes­teś cza­ro­dzie­jem. Szy­ku­jesz się na co­rocz­ne wal­ne zgro­ma­dze­nie cza­ro­dzie­jów. W tym ro­ku chcesz zach­wy­cić swoich ko­le­gów włas­ny­mi umie­jęt­noś­cia­mi i pos­ta­no­wi­łeś przy­rzą­dzić elik­sir, któ­re­go re­cep­tu­rę znasz tyl­ko ty. Cza­sa­mi zda­rza­ją się in­te­rakc­je, przy któ­rych w na­wia­sie zos­ta­ły po­da­ne wy­ma­ga­nia jej zaist­nie­nia. Że­by nie psuć so­bie za­ba­wy le­piej nie oszu­kuj.
Wczu­łeś się już w ro­lę. Jeś­li tak to... za­czy­na­my!

Au­tor: Mar­cin Kraw­czak