Callista

Ory­gi­nal­ny opis gry: "Jest to pierw­sza na­pi­sa­na prze­ze mnie mi­nia­tur­ka. Do­tych­czas two­rzy­łem ra­czej wiel­kie ga­me­boo­ki z roz­bu­do­wa­nym świa­tem, aż wresz­cie zde­cy­do­wa­łem na­pi­sać się coś ma­łe­go, po­ni­żej 100 pa­rag­ra­fów.
His­to­ria przeds­ta­wia je­den niez­wyk­ły dzień mło­dej dziew­czy­ny imie­niem Cal­lis­ta. Miesz­ka ona ra­zem ze swo­ją opie­kun­ką, zie­lar­ką i cza­row­ni­cą, w leś­nej chat­ce, w są­siedzt­wie zrzęd­li­we­go i peł­ne­go up­rze­dzeń ry­ba­ka. In­ni lu­dzie uni­ka­ją ra­czej tych te­re­nów jak og­nia, opo­wia­da­jąc so­bie jed­no­cześ­nie strasz­ne his­to­rie o cza­row­ni­cy i przy­gar­nię­tej przez nią mło­dej ko­bie­cie."

Au­tor: me­mon